• Objekt můžou používat pouze ubytované osoby.
 • Ubytovaný užívá objekt po dobu, kterou sjednal s Majitelem objektu. V den nástupu se Ubytovaný může ubytovat nejdříve v 16:00 hod., pokud nebyla tato hodina s Majitelem nebo jeho zástupcem sjednána jinak.
 • V den odjezdu Ubytovaný opouští objekt nejpozději do 10:00 hod., pokud nebyla tato hodina s Majitelem nebo jeho zástupcem sjednána jinak. Pokud tak Ubytovaný neučiní, je Majitel oprávněn Ubytovaného bez jeho souhlasu z objektu vystěhovat.
 • V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně Majitele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.
 • V celém objektu je přísný zákaz kouření. o Ubytovaný je oprávněn užívat jen prostory vyhrazené mu k ubytování a rekreaci, bez souhlasu majitele nesmí přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv změny.
 • Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen dodržovat pořádek a čistotu v rekreačním objektu i jeho okolí. V případě, že ubytovaný způsobí výrazné znečištění, je povinen zajistit jeho odstranění, případně tuto situaci konzultovat s Majitelem.
 • Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen dodržovat noční klid v době od 22:00 hod. do 07:00 hod.
 • Před každým opouštěním objektu je Ubytovaný povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a zamknout.
 • Ubytovaný je povinen uvést užívané prostory před odjezdem do původního stavu v jakém mu byly předány.
 • Zjištěné závady ihned nahlásit Majiteli, Ubytovaný uhradí věci poškozené vlastním zaviněním.
 • Majitel objektu neodpovídá za jakákoliv zranění způsobená v objektu. Vše na vlastní nebezpečí Ubytovaného!
 • Majitel objektu neodpovídá za poškození či ztrátu majetku uživatelů objektu.
 • Podepsáním Závazné přihlášky k pobytu, uhrazením zálohy či celé ceny pobytu bere objednavatel/Ubytovaný tento ubytovací řád na vědomí a souhlasí s ním.
 • Každý ubytovaný je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej. V případě jeho hrubého, nebo opakovaného porušování má majitel objektu právo ubytování zrušit bez náhrady.

Ubytovací řád je platný od 1. června 2020 do odvolání.